Algemene Ledenvergadering Maandag 25 oktober 2021

10 september 2021

Beste leden en ouders van jeugdleden,

Maandag 25 oktober om 20.00 uur is de 50-ste Algemene Ledenvergadering van csv VIOD in het Dorpshuis De Veenkluit. De ledenvergadering is het platform om mee te praten over de toekomst van de club en hier kan je, i.p.v. aan de bar of langs de lijn, je onvrede over bepaalde zaken aangeven en dan ook meedenken over oplossingen.

De vergadering zal worden gehouden in een opstelling die coronaproof is.

De vergadering start om 20.00 uur en zal volgens traditie worden afgesloten met “Het rondje van de penningmeester”.

Zie hieronder de agenda:

 • Opening
 • Mededelingen/ingekomen stukken
 • Notulen vergadering 22 maart 2021
 • Samenvatting over het seizoen 2020/2021
 • Vooruitblik seizoen 2021/2022
 • Nieuwe huisvesting
 • Harmonisatie velden
 • 50-jarig jubileum
 • Vrijwilligers voor bardiensten en andere taken
 • Financieel jaarverslag 2020/2021
 • Begroting 2021/2022
 • Verslag Kascontrolecommissie 2020/2021 (Julia Barte en Gerard Noordermeer)
 • Verkiezing kascontrolecommissie 2021/2022 (Julia Barte aftredend)
 • Contributie 2021/2022
 • Wijzigingen in het bestuur;
       Aftredend:
  Liane van Houten (herkiesbaar)

Edwin van Loenen (herkiesbaar)

 • Rondvraag
 • Sluiting

We hopen je op 25 oktober te mogen begroeten.

Het bestuur