Wo 9 okt – Alg. Ledenvergadering

8 september 2019

Beste leden en ouders van jeugdleden,

Woensag 9 oktober om 20.00 uur  is de 48e  Algemene Ledenvergadering van Csv VIOD in Dorpshuis De Veenkluit.

De ledenvergadering is het platform om mee te praten over de toekomst van de club en hier kan je,  i.p.v. aan de bar of langs de lijn, je onvrede over bepaalde zaken aangeven en dan ook meedenken over oplossingen.

De vergadering start om 20.00 uur en zal volgens traditie worden afgesloten met “Het rondje van de penningmeester” .

Zie hieronder de agenda:

– Opening
– Mededelingen/ingekomen stukken
– Notulen vergadering 5 oktober 2018
– Samenvatting over het seizoen 2018/2019
– Vooruitblik seizoen 2019/2020
– Harde deadline beëindigen lidmaatschap
– Nieuwe huisvesting
– Harmonisatie velden
– Financieel jaarverslag 2018/2019
– Begroting 2019/2020
– Verslag Kascontrolecommissie 2018/2019 (Leon Noordermeer en Dylo van Houten)
– Verkiezing kascontrolecommissie 2019/2020
– Contributie 2019/2020
– Wijzigingen in het bestuur;
       Aftredend:
Liane van Houten (herkiesbaar)
Albert Jan den Ouden (niet herkiesbaar)
Frank Rotteveel (herkiesbaar)
Benjamin Wiggelinkhuizen (niet herkiesbaar)
– Rondvraag
– Sluiting

We hopen u allen op 9 oktober te mogen begroeten.

Het bestuur.